Vieringen

 

Liturgie van de vespers van 5 april 2020,

die t.g.v. het corona-virus niet doorgaat/-ging

 

De tafelkaarsen worden aangestoken

Heer, open mijn lippen,

                en mijn mond zal uw lof verkondigen

God, breng een keer in ons lot en bevrijd ons,

                laat toch uw aangezicht over ons lichten.

God, kom mij te hulp,

Heer, haast U mij te helpen.

                Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest

                zoals het was in het begin en nu en altijd

                en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

We zingen lied 100 uit het Nieuwe Liedboek, "Juich Gode toe, bazuin en zing".

 

We zingen Psalm 73

 We lezen Filippenzen 2,5-11

5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6 Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8 heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 9 Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

 

Stilte

 

We zingen de Lofzang van Maria uit het Nieuwe Liedboek: 157a

                                                                                                                                    

Gebeden

In de gebeden is ruimte voor de gelezen tekst, lof en dank aan God de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Voorbede voor de wereldbevolking; actuele zaken. Voorbede voor geloofsgemeenschappen, onze gemeenten en voor elkaar.
Acclamatie: Behoed mij. God tot u neem ik mijn toevlucht.

Gezamenlijk gebeden afsluiten met 'Onze Vader die in de hemel zijt....

 

We zingen Lied 103c uit het Nieuwe Liedboek

 

Zegenbede

God wees ons genadig en zegen ons, laat het licht van Uw gelaat over ons schijnen. Dan zal men op de aarde Uw weg leren kennen. In heel de wereld Uw reddende kracht.
Amen

 

 

 

Vespers

 (Tot nader order zijn er geen Vespers in het Stadsklooster i.v.m. het Corona-virus. Wel staat steeds de liturgie van de Vespers op de website)

Iedere zondagavond is er een Vespers in het Simpelhuys. Deze Vespers die om 19.00 uur beginnen en ongeveer een half uur duren zijn vooral bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een pleisterplaats van stilte, bezinning en rust. In een uitingsvorm die gelieerd is aan de monastieke traditie en de huisdienst van gelovigen.

Facebook Image